سنگ نگاره های تیمره

تیمره منطقه ای در سرچشمه رود اناربار است که قدیمی ترین نشانه های تمدن بشری در این نقطه یافت شده است و در منطقه مابین محلات خمین و گلپایگان در نزدیکی روستای قیدو و مزاین قرار دارد.

بالا